Kaeshi-waza - Técncias de Contra-Golpes

  •    Koshi-guruma X Utsuri-goshi

  •    Uchi-mata X Tai-otoshi

  •    Ko-uchi-gari X Sasae-tsurikomi-ashi

  •    O-uchi-gari X Tomoe-nage

  •    Ko-soto-gake X Uchi-mata

  •    O-soto-gari X O-soto-otoshi

  •    O-uchi-gari X O-uchi-gaeshi

  •    Uchi-mata X Sukui-nage (antigo Te-guruma)

  •    Harai-tsurikomi-ashi X Ko-soto-gake

  •    Okuri-ashi-harai X Tsubame-gaeshi (De-ashi-harai)

  •    Harai-goshi X Ko-soto-gake

  •    Koshi-guruma X Tani-otoshi

  •    Tsuri-goshi X Ko-soto-gake

  •    O-soto-gari X Sukui-nage (antigo Te-guruma)

  •    Koshi-guruma X Yoko-guruma

  •    Tai-otoshi X Ko-soto-gari

  •    Kata-guruma X Tawara-gaeshi

  •    Harai-goshi X Ushiro-goshi

  •    Harai-goshi X Tani-otoshi

  •    Kata-guruma X Hiki-komi-gaeshi