Renraku-henka-waza - Técnicas de Ataques Sucessivos

  •    Ko-uchi-gari X Seoi-nage

  •    Sasae-tsurikomi-ashi X O-soto-gari

  •    Uchi-mata X ko-uchi-gari

  •    O-uchi-gari X Tai-otoshi

  •    Ippon-seoi-nage X Ko-uchi-makikomi

  •    Ko-uchi-gari X O-uchi-gari

  •    Morote-seoi-nage X Ko-uchi-gari

  •    Ko-uchi-gari X Uchi-mata

  •    Tai-otoshi X O-uchi-gari

  •    De-ashi-harai X O-soto-gari

  •    Koshi-guruma X O-uchi-gari

  •    O-uchi-gari X Uchi-mata

  •    Sasae-tsurikomi-ashi X Ko-soto-gake

  •    Ko-uchi-gari X Morote-seoi-nage

  •    Harai-goshi X O-soto-gari

  •    Koshi-guruma X Ko-uchi-gari

  •    Morote-seoi-nage X Seoi-otoshi

  •    O-goshi X Uki-goshi

  •    Ko-soto-gari X Sukui-nage

  •    O-uchi-gari X Ko-uchi-gari

  •    Tsurikomi-goshi X Tai-otoshi

  •    Tai-otoshi X Uchi-mata

  •    O-soto-Gari X O-soto-otoshi

  •    Ko-uchi-gari X Ko-uchi-makikomi

  •    Tai-otoshi X Ko-uchi-gari

  •    Ippon-seoi-nage X Kata-guruma

  •    Harai-goshi X Seo-otoshi

  •    Hane-goshi X Hane-makikomi

  •    O-uchi-gari X Harai-tsurikomi-ashi

  •    Ko-soto-Gari X Tani-otoshi

  •    De-ashi-harai X Sode-tsurikomi-goshi